GSO GrowShop Online

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van growshop-online.eu

Algemene Bepalingen

Art. 1        Definities
Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

Koper        :                
Op grond van de gewijzigde Opiumwet per 1 maart 2015, levert growshop-online.eu alleen aan kopers die expliciet hebben verklaard, de spullen anders aan te wenden dan voor strafbaar gestelde feiten overeenkomstig de Opiumwet.
Met de wetswijziging van 1 maart 2015 is, in artikel 11van de Opiumwet het voorbereiden of vergemakkelijken van professionele hennepteelt en andere strafbare gedragingen met betrekking tot grote hoeveelheden hennep, strafbaar gesteld.

growshop-online.eu :                
growshop-online.eu, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende Postbus 7095, 5605 JB te Eindhoven

Overeenkomst :        
Elke tussen de Koper en growshop-online.eu gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door growshop-online.eu in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden,

Voorwaarden :        
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van growshop-online.eu.

Art. 2        Toepasselijkheid Voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper – waaronder inkoop-voorwaarden – maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden growshop-online.eu niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en growshop-online.eu tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

Art. 3        Totstandkoming Overeenkomst
Offertes en aanbiedingen van growshop-online.eu zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij growshop-online.eu en de aanvaarding door growshop-online.eu van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door growshop-online.eu, indien growshop-online.eu niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.
Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 5 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

Art. 4        Overmacht
In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt growshop-online.eu ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is growshop-online.eu ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.
Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop growshop-online.eu geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.
De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.
Koper kan in geval van overmacht van growshop-online.eu geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van growshop-online.eu.

Art. 5        Aansprakelijkheid
growshop-online.eu  is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door growshop-online.eu geleverde zaken.
Growshop-online.eu is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door growshop-online.eu.
De aansprakelijkheid van growshop-online.eu ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.
Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens growshop-online.eu een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Art. 6        Betaling
growshop-online.eu brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en growshop-online.eu kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door growshop-online.eu aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

Indien de Koper en growshop-online.eu overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal growshop-online.eu pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan growshop-online.eu van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt growshop-online.eu zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.
growshop-online.eu houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. growshop-online.eu zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen.

De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan growshop-online.eu te worden ingediend.
Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan growshop-online.eu.
growshop-online.eu heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van growshop-online.eu is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens growshop-online.eu te verrekenen met enige vordering van de Koper op growshop-online.eu, uit welke hoofde dan ook.

Bij niet of niet-tijdige betaling is growshop-online.eu vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 1 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is growshop-online.eu gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door growshop-online.eu te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van growshop-online.eu om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.
Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens growshop-online.eu, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is growshop-online.eu gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens growshop-online.eu is nagekomen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is growshop-online.eu bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van growshop-online.eu om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

Art. 7        Eigendomsvoorbehoud
Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens growshop-online.eu uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt growshop-online.eu zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

Art. 8        Garantie
Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door growshop-online.eu zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.
De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.
Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is growshop-online.eu niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.
growshop-online.eu is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.
De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij growshop-online.eu. growshop-online.eu verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.
Zie ook het artikel betreffende het Toepasselijk recht, in verband met de legaliteit van de overeengekomen levering en gebruik van zaken.

Art. 9        Levering       
Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging, TNT Post.
growshop-online.eu streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland en België.
Indien tussen de Koper en growshop-online.eu overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal growshop-online.eu dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.
Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt growshop-online.eu zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van growshop-online.eu.
Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
growshop-online.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

Art. 10        Klachtrecht en Retourzendingen
Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd growshop-online.eu in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.
Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens growshop-online.eu ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.
Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van growshop-online.eu.
Indien aan de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan growshop-online.eu. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van growshop-online.eu. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.
growshop-online.eu zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van growshop-online.eu. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal growshop-online.eu de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

Art. 11        Risico’s
Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van growshop-online.eu tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.
De Koper dient growshop-online.eu onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van growshop-online.eu dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij growshop-online.eu berust, is growshop-online.eu gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor growshop-online.eu toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

Art. 12        Toepasselijk recht                                
Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.

Art. 13        Privacy verklaring
Het “soort” persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat growshop-online.eu noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingverplichtingen uit de Overeenkomst.
De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door growshop-online.eu mogelijk te maken.
De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van growshop-online.eu van belang zijn.
Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van growshop-online.eu. Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar growshop-online.eu.
De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven.
growshop-online.eu heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van growshop-online.eu hebben toegang tot deze gegevens.
De Koper kan de bij growshop-online.eu de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

Art. 14        Disclaimer
Hoewel growshop-online.eu aan de inhoud van haar website en de Algemene Voorwaarden de uiterste zorg besteedt, aanvaardt growshop-online.eu geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van de hyperlinks(doorverwijzing naar andere websites) aanvaardt growshop-online.eu geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt growshop-online.eu geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Eindhoven, 1 maart 2015